POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Koło w Złotoryi

Walne zebranie w Złotoryi

10 maja 2019

9 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Złotoryjskim Kole Diabetyków. Zebranie odbyło się zgodnie z Regulaminem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.Została wybrana przewodnicząca zebrania Pani Anna Malik - wiceprezes oddziału rejonowego PSD, która prowadziła zebranie, a protokolantem Pani Maria Lipińska. Po powołaniu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która stwierdziła prawomocność Zebrania, Walne zebranie członków koła PSD w Złotoryi, przyjęło proponowany porządek obrad i zatwierdziło przedłożony regulamin prowadzenia obrad.

Przystąpiono do powołania niezbędnych komisji: wyborczej oraz uchwał i wniosków do przeprowadzenia wyborów Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału Rejonowego w Złotoryi. Po złożeniu przez ustępujący zarząd koła sprawozdania z działalności za lata 2014 -2018 oraz sprawozdania Komisji Rew. i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Rejonowego PSD w Złotoryi odnośnie działalności koła i przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdaniem Walne Zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Po podjęciu decyzji o formie wyborów władz i organów koła oraz ustaleniu ich składu liczbowego przystąpiono do zgłaszania kandydatur do zarządu i głosowania. Nowy zarząd zgodnie z regulaminem ukonstytuował się.

Do zarządu koła PSD w Złotoryi zostali wybrani:

Monika Kaczmarek - prezes

Monika Smoszna Król - wiceprezes

Barbara Dudek - skarbnik

Maria Lipińska - sekretarz

Elżbieta Mac - członek

Krystyna Jędrasiak - członek

Iwona Skowron - członek

Waldemar Chabior - członek

Jerzy Bukowski - członek

Komisja Rewizyjna PSD koła w Złotoryi w składzie:

Krystyna Sieczko - przewodnicząca

Jadwiga Kucharska - członek

Barbara Król - członek.

Nowy zarząd przedstawił program działania na następne lata kadencji i zachęcił wszystkich członków koła do aktywnego uczestnictwa w działalności koła. Zostały odczytane protokoły wszystkich komisji. Po przyjęciu uchwał nastąpiło zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków PSD Koła w Złotoryi. Dziękujemy za przybycie wszystkim osobom. Gratulacje ! Serdecznie dziękujemy ZOKiR za użyczenie nam sali na potrzeby zorganizowania zebrania.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie